UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRANCUSI” TG-JIU
FACULTATEA DE INGINERIE

REGULAMENTUL
privind
ACTIVITATEA PROFESIONALA A STUDENTILOR

TG-JIU 2002

CAPITOLUL I
INSCRIEREA IN FACULTATE SI DOCUMENTELE STUDENTULUI
Art.1 Inmatricularea in anul I la Facultatea de Inginerie, Universitatea “Constantin Brancusi” din Targu Jiu se face de catre rector, la cererea studentului declarat reusit la concursul de admitere.
Dupa aprobarea cererii si achitarea taxei de inmatriculare, fiecare student este inscris in registrul matricol, sub numar unic, valabil pentru intreaga sa scolarizare. Aceste numere se dau in continuare, pentru fiecare serie noua de studenti.
Art.2 La inscrierea studentului in registrul matricol i se intocmeste dosarul personal, care va cuprinde:
a) fisa de inscriere in anul I de studii, conform formularului tip; diploma de bacalaureat sau echivalenta in original;
b) adeverinta medicala eliberata de cabinetul scolar si avizata de dispensarul studentesc; dovada achitarii taxei de inscriere;
c) lucrarile scrise de la concursul de admitere; in perioada scolarizarii, dosarul studentului se completeaza cu: fisele de inscriere la inceputul fiecarui an universitar;
d) actele necesare pentru acordarea bursei, conform regulamentului de burse (pentru cei care solicita bursa);
e) actele prin care i s-au acordat anumite drepturi, evidentieri sau i s-au aplicat sanctiuni;
f) alte documente de interes, care reflecta activitatea studentului in perioada studiilor.
Art.3 La inscrierea in facultate decanatul elibereaza fiecarui student carnetul de student. In acesta se inscriu toate notele obtinute la examene sau la celelalte forme de verificare a cunostintelor, inclusiv cele de nepromovare, pe care studentul este obligat sa le sustina in perioada scolarizarii sale.
Carnetul de student serveste ca act de identitate in toate imprejurarile in care se cere sa faca dovada calitatii de student.
In carnetul de student nu sunt admise corecturi nejustificate si introduceri de date nereale, acestea constituind falsuri in acte publice, ce se sanctioneaza ca atare. In cazul in care studentul pierde carnetul de student, se elibereaza duplicat, dupa anuntarea in presa a pierderii respective.
In caz de transfer, intrerupere de studii sau exmatriculare, secretariatul facultatii retrage carnetul de student.
Art.4 Inscrierea studentului in anul II si urmatorii, se face de catre decanul facultatii in primele zece zile de la inceputul anului universitar, la cererea studentului, pe baza promovarii anului universitar precedent. Studentul nepromovat va fi inscris, tot la cerere, in anul de studii nepromovat daca indeplineste conditiile din prezentul regulament.
Studentul care nu inainteaza cererea de inscriere in termenul prevazut va fi exmatriculat, urmand ca inscrierea sa se faca conform prezentului regulament.
Art.5 La inscrierea in anul l, precum si la reinmatricularea in caz de nepromovare ori la inmatricularea prin transfer de la o alta institutie de invatamant superior, studentul va achita o taxa de inmatriculare, cuantumul careia este stabilit prin regulamentul privind taxele de studii.
CAPITOLUL II
DREPTURILE SI INDATORIRILE STUDENTULUI
Art.6 In perioada scolarizarii studentul are dreptul:
a) sa beneficieze de completa gratuitate a invatamantului pe toata durata studiilor universitare prevazuta de Legea Invatamantului. Daca aceasta durata este mai mare de 3 ani (colegiu), respectiv 4 sau 5 ani (invatamantul de lunga durata), studentului i se percep taxe pentru anii de studiu suplimentari. Valoarea taxei pentru fiecare an de studiu se stabileste anual de catre Senatul universitatii;
b) sa foloseasca laboratoarele, cabinetele, amfiteatrele, salile de cursuri si seminarii, salile de lectura, bibliotecile, bazele sportive, casele de cultura, cluburile si celelalte mijloace puse la dispozitia sa de catre universitate, pentru o cat mai temeinica pregatire profesionala si cetateneasca, cultural – educativa si sportiva;
c) sa participe la activitatea stiintifica studenteasca, la activitatea formatiilor artistice din facultate sau universitate, a cenaclurilor literare, cluburilor, caselor de cultura ale studentilor, la activitatea sportiva universitara – de masa si de performanta – din cadrul universitatii si cluburilor sportive universitare;
d) sa primeasca burse de studii si alte forme de sprijin material, in conformitate cu actele normative in vigoare;
e) sa participe la concursurile organizate in vederea obtinerii de burse de studii in strainatate;
f) sa beneficieze de asistenta medicala gratuita;
g) sa fie cazat in caminele si sa ia masa la cantinele universitatii, in conditiile prevazute de regulamentele de functionare a caminelor si cantinelor studentesti;
h) sa beneficieze de tratament, pentru refacerea sanatatii in statiuni balneo-climaterice sau pentru odihna, in tabere studentesti, in conditiile legii;
i) sa primeasca bilete de intrare cu pret redus la spectacole, concerte si manifestari sportive, in conditiile legale;
j) sa beneficieze de tarif redus cu 50% pentru transportul feroviar, in tot timpul anului calendaristic, in conditiile legii;
k) sa se organizeze in asociatii profesionale si sindicate in conditiile legii si Cartei universitare;
l) sa aleaga si sa fie ales ca reprezentant al studentilor in Consiliul facultatii sau in Senatul universitatii, sa participe la activitatile social – culturale organizate in cadrul facultatii si universitatii;
m) sa solicite consultatii privind activitatea si orientarea profesionale de la personalul didactic abilitat;
n) sa urmeze concomitent doua specializari daca indeplineste conditiile de admitere;
o) sa decida liber asupra apartenentei sale politice si religioase, in limitele legii si in afara teritoriului universitatii.
Art.7 Studentul are urmatoarele obligatii:
a) sa indeplineasca cu exigenta in bune conditii si la timp, toate sarcinile ce-i revin potrivit planului de invatamant si programelor universitare, in scopul unei temeinice pregatiri profesionale;
b) sa manifeste respect fata de membrii comunitatii universitare in cadrul universitatii cat si in afara acesteia; sa aiba o comportare civilizata, o tinuta demna, corecta si decenta; sa respecte normele de convietuire in comun ale colectivitatii din care face parte;
c) sa foloseasca cu grija bunurile materiale puse la dispozitia lui in universitate, in camine, cantine etc., sa le intretina si sa le pastreze in buna stare. Studentul sau studentii din vina carora s-a produs degradarea sau distrugerea acestora, vor fi obligati la repararea prejudiciului;
d) sa respecte prevederile prezentului regulament si ale celorlalte regulamente sau acte normative care oranduiesc activitatea studentilor.
CAPITOLUL III
FRECVENTA
Art.8 Studentii au dreptul sa participe la toate formele de activitate didactica prevazute in planul de invatamant. Ei sunt obligati sa efectueze integral toate formele de instruire practica (seminarii, cursuri practice, laboratoare, proiecte, practica in productie) prevazute in planurile de invatamant. Absentarea si neindeplinirea acestor obligatii atrage dupa sine pierderea dreptului de a se prezenta la examene. Biroul Consiliului facultatii poate aproba refacerea activitatii numai pentru studentii care pot justifica absentarea lor.
Art.9 La anii I si II de studii, Decanul facultatii va numi consilieri de orientare profesionala, care vor indruma studentii sa participe sistematic la toate formele de activitate didactica prevazute in planurile de invatamant si le vor face cunoscute obiectivele specializarilor sectiei urmate.
La inceputul fiecarui an universitar grupa de studenti va delega un reprezentant care va asigura legatura cu decanatul in toate problemele ce privesc activitatea didactica si sociala.
Art.10 Studentul care absenteaza nemotivat la mai mult de 25% din obligatiile anuale prevazute in planul ce invatamant, pierde dreptul de a se prezenta la examene, Biroul Consiliului facultatii procedand la intreruperea anului universitar respectiv.
Pentru absente nemotivate la activitatile practice ale unei discipline care depasesc echivalentul a doua sedinte de lucrari sau seminarii, studentul pierde dreptul de a se prezenta la examene in sesiunea in care acesta este programat. Biroul Consiliului facultatii poate aproba refacerea activitati, in cazuri bine motivate, in regim de plata a taxei pentru aceste activitati.
In situatii justificate (absente motivate) studentul poate beneficia la cerere, de refacerea activitatilor practice in cadrul programului stabilit de catedre si aprobat de Biroul Consiliului pana la incheierea cursurilor universitare.
In cazuri exceptionale (spitalizare etc.) se poate aproba recuperarea obligatiilor profesionale respective si peste termenul mentionat.
Art.11 Decanul facultatii poate aproba studentei gravide scutire partiala de frecventa, pe baza actelor medicale eliberate de medicul specialist al policlinicii si vizate de dispensarul studentesc. Odata cu aprobarea scutirii partiale de frecventa decanul facultatii va stabili concret in ce consta aceasta scutire partiala (la ce forma de invatamant, intre ce ore, in ce interval calendaristic).
Studenta gravida poate primi acordul efectuarii in avans a unor activitati practice prevazute in planul de invatamant.
Scutirea partiala de frecventa in timpul practicii se acorda fata de programul zilnic de practica si nu in raport cu durata totala a acesteia.
In cazul studentei gravide sau in concediu de nastere nu se aplica restrictii in ceea ce priveste durata scutirii de frecventa.
Art.12 Scoaterea temporara din activitatea profesionala si scutirea de frecventa, pentru competitii sportive, culturale sau alte manifestari cu caracter oficial, se aproba pentru cazuri individuale de Biroul Consiliului, iar pentru grupuri de studenti de Biroul Senatului.
Art.13 Studentul de la invatamantul de zi se poate angaja in activitatea productiva in conformitate cu normele in vigoare, urmand sa indeplineasca toate obligatiile de instruire practica prevazute in planurile de invatamant.
La cerere, secretariatul facultatii va elibera studentului o adeverinta din care sa rezulte studiile efectuate, pentru a-i servi la angajare.
CAPITOLUL IV
PROMOVAREA ANULUI UNIVERSITAR
Promovarea anului universitar se face conform CAPITOLUL V
RECOMPENSE Sl SANCTIUNI
Art.14 Pentru succese deosebite obtinute la invatatura, participare sustinuta la activitatile stiintifice, concursuri profesionale organizate in institutiile de invatamant superior si comportare exemplara, studentul poate fi recompensat prin:
a) evidentieri la nivelul anului de studii, facultatii sau universitatii;
b) diplome de merit anuale pentru studentii care obtin medii peste 9,50;
c) premii anuale sau ocazionale (in obiecte, carti etc.);
d) aprobarea unor calatorii de studii si documentare;
e) participarea la tabere, manifestari stiintifice.
Acordarea diplomelor si recompenselor materiale si banesti, se hotaraste de catre Biroul Consiliului cu consultarea reprezentantului studentilor.
Art.15 Pentru neindeplinirea obligatiilor scolare si incalcarea normelor disciplinare universitare, studentului i se pot aplica urmatoarele sanctiuni:
a) avertisment;
b) amanarea examenului la disciplina la care a absentat pentru sesiunea urmatoare;
c) exmatricularea din universitate.
Art.16 Sanctiunile se vor aplica – in functie de gravitatea abaterilor tinandu-se seama si de situatia la invatatura si de comportarea generala, daca a mai fost sanctionat, de conditiile in care a fost savarsita abaterea – studentului care incalca prevederile Regulamentului privind activitatea profesionala si a celorlalte regulamente privind functionarea caminelor si cantinelor studentesti, caselor de cultura, cluburilor culturale etc.
Amanarea examenului la disciplina la care a absentat pentru sesiunea urmatoare se aplica studentului care a acumulat un numar mare de absente la activitatile practice ale disciplinei (mai mult de 25% din numarul de lucrari sau seminarii programate). Sanctiunea se hotaraste si se aplica de Decanul facultatii.
Exmatricularea din universitate se hotaraste de catre Biroul Senatului, cu consultarea reprezentantului studentilor, la propunerea Biroului Consiliului si se aplica studentului care repetand anul de studii nu-l promoveaza, ori a savarsit abateri grave a incalcat prevederile regulamentelor in vigoare sau normele de comportare in societate, a adus grave prejudicii materiale universitatii. Discutarea propunerii de exmatriculare se face in cadrul Biroului Consiliului in prezenta studentului in cauza, in ordinul de exmatriculare se va preciza motivul exmatricularii.
Reluarea studiilor in invatamantul superior se poate face numai printr-un nou concurs de admitere.
Art.17 Contestatiile la sanctiunile aplicate se adreseaza organului de conducere imediat superior celui care a aplicat sanctiunea, in termen de 15 zile de la data sanctiunii.
Sanctiunea se va aduce la cunostinta studentului sanctionat iar decizia de sanctionare emisa se va atasa la dosarul personal al studentului.
CAPITOLUL VI
TRANSFERARI, INTRERUPERI DE STUDII
Art.18 Studentul poate fi transferat de la o forma de invatamant la alta, de la o facultate sau sectie la alta, daca are motive bine intemeiate si situatia scolara a anului de studii in care a fost inscris este incheiata. Cererile de transfer se vor depune la decanatul facultatii la care urmeaza sa se transfere studentul, cu 10 zile inainte de inceperea anului universitar.
Art.19 Transferarea studentului se poate face numai pentru anii II si urmatorii cu exceptia ultimului an de studii si numai de la o facultate cu profil identic sau apropiat, avand aceleasi probe la concursul de admitere si in limita cifrelor de scolarizare aprobate. Transferarea studentului de la o specializare la alta, in cadrul aceleiasi facultati se poate face numai la sfarsitul anului I si II de studiu, cu urmatoarele conditii:
a) studentul in cauza sa fie integralist dupa sesiunea de toamna;
b) transferul sa nu afecteze formatia de studiu din care pleaca si nici cea in care vine.
Art.20 Se poate transfera de la o facultate dintr-un centru universitar la o facultate din alt centru universitar, studentul ai carui parinti sau sustinatori legali si-au schimbat intre timp domiciliul in alt centru universitar sau intr-o localitate apropiata de acesta. De asemenea transferarea se poate aproba pentru apropierea de sot sau pentru motive medicale bine justificate.
Art.21 In cazul cand numarul cererilor de transferare este mai mare decat numarul locurilor disponibile in anul respectiv de studii, se va tine seama in primul rand, de situatia scolara a solicitantilor si de temeinicia motivelor pentru care se solicita transferul.
Art.22 Aprobarea transferarii este de competenta:
a) Biroului Consiliului cand se solicita transferarea de la o sectie la alta sau de la o forma de invatamant la alta in cadrul aceleiasi facultati;
b) Biroului Senatului cand se solicita transferarea de la o facultate la alta in cadrul aceleiasi universitati (cererile sunt avizate in prealabil de conducerile ambelor facultati);
c) Rectorul universitatii de unde pleaca studentul si a rectorului institutiei de invatamant superior unde solicita a fi inscris, pentru cazurile de transfer intre facultati din institutii de invatamant superior diferite, dupa obtinerea avizului facultatilor.
Art.23 Conducerea facultatii, care primeste studentul transferat va stabili odata cu inmatricularea acestuia, eventualele examene de diferenta sau alte activitati obligatorii, pe care studentul va trebui sa le sustina, conform planului de invatamant si programelor de curs. Examenele de diferenta vor fi sustinute in sesiunile de examene programate. Studentul care nu promoveaza examenele de diferenta pana la sfarsitul anului universitar, se supune prevederilor Regulamentului de Credite Transferabile.
Sustinerea examenelor de diferenta se face cu plata taxelor prevazute de regulamentul privind taxele scolare.
Art.24 Inmatricularea studentului transferat se face de catre rector, respectiv decan, mentionandu-se anul de studii in care studentul isi reia activitatea si eventualele obligatii scolare de diferenta ce-i revin.
Art.25 Activitatea profesionala a studentului din invatamantul superior se poate intrerupe la cerere, motivat, pe baza dovezilor prezentate de student, pana la incheierea sesiunii din vara cu drept de reluare a activitatii dupa minim un an universitar. Biroul Consiliului facultatii poate aproba cererea de intrerupere a studiilor pe o durata de maximum 3 ani si numai o singura data in cursul scolaritatii. Situatia scolara, in astfel de cazuri, se va incheia pentru anul universitar respectiv cu mentiunea „intrerupt studiile”.
Art.26 Studenta care intrerupe studiile din motive de graviditate are dreptul sa se inscrie in anul de studii intrerupt, in termen de trei ani, recunocandu-i-se semestrele frecventate integral si toate obligatiile scolare indeplinite.
Art.27 Studentii care intrerup studiile sunt obligati ca la reluarea activitatii sa indeplineasca eventualele obligatii scolare de diferenta rezultate in urma modificarii intre timp a planurilor si programelor de invatamant, cu respectarea prevederilor articolului 23 din prezentul regulament.
Decanul facultatii poate scuti studentul, care a intrerupt studiile de examenele la care a obtinut in anul universitar frecventat note de minima promovare, recunoscandu-i-se notele respective cu avizul titularului de disciplina.
Art.28 Studenta gravida, in anii de studii care prin planul de invatamant au programata practica in productie, va beneficia, la cerere, cu aprobarea Decanului facultatii, de amanarea practicii sau scutirea partiala de aceasta obligatie, in urmatoarele situatii:
a) daca perioada de practica se desfasoara in cursul concediului prenatal si postnatal stabilit pentru cea in cauza;
b) daca din actele medicale rezulta necesitatea evitarii de catre studenta in cauza a efortului fizic si a noxelor impuse de caracterul practicii in afara concediului legal specificat la punctul a).
CAPITOLUL VII
EXAMENUL DE LICENTA (DIPLOMA)
Art.29 Studiile in invatamantul universitar de lunga durata se incheie cu examen de licenta pe baza criteriilor elaborate de catre Ministerul Invatamantului si a unui Regulament stabilit de Senatul universitatii.
Examenul de licenta consta in:
a) evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate;
b) sustinerea proiectului de diploma.
Este declarat reusit absolventul care a obtinut media la examenul de licenta minim 6 (sase), in conditiile in care fiecare proba trebuie sa fie trecuta cu cel putin nota 5 (cinci).
Art.30 Inscrierea la examenul de diploma este conditionata de certificatul de competenta lingvistica. Acesta se elibereaza de Catedra de Limbi Moderne, la solicitarea studentului, pe baza unei taxe.
Art.31 Studiile in invatamantul universitar de scurta durata se incheie cu examen de absolvire, organizat pe baza criteriilor elaborate de catre Ministerul Invatamantului si a unui Regulament stabilit de Senatul universitatii.
Examenul de absolvire (diploma) consta:
a)
evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate;
b) sustinerea proiectului de diploma.
Este declarat reusit absolventul care a obtinut media examenului de absolvire de cel putin 6 (sase).
Art.32 Universitatea elibereaza absolventilor care au promovat examenul de licenta diploma de licentiat in profilul si specializarea urmata.
Absolventul care a promovat examenul de diploma primeste o diploma in care se specifica domeniul specializarii dobandite.
Art.33 Absolventii care nu au promovat examenul de licenta (diploma) mai pot sustine examenul de cel mult doua ori in decurs de 5 ani de la absolvire.
Pentru repetarea examenului de licenta (diploma) se percep taxe prevazute de Legea Invatamantului, Carta universitara si regulamentul specific al universitatii.
Prezentul Regulament a fost adoptat in sedinta Consiliului Facultatii de Inginerie din 08 aprilie 2002.