Programul de studii de licență: Managementul Energiei

Domeniul de licență: Ingineria sistemelor Programul de studii: Managementul Energiei Ocupații posibile (conform Registrului Naţional al Calificărilor)
Competenţe profesionale:
Utilizarea cunoştinţelor privind principiile de funcţionare şi impactul asupra mediului aferente sistemelor de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice şi termice. 1. Profesor în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri
Explicarea şi interpretarea conceptelor generale şi specifice privind procesele tehnologice din cadrul sistemelor de utilizare a energiei. 2. Analist cumpărări/ consultant furnizori
Rezolvarea problemelor de dimensionare, funcţionare şi mentenanţă aferente echipamentelor şi instalaţiilor energetice. 3. Dispecer reţea distribuţie
Utilizarea critic-constructivă a elementelor de bază aferente managementului sistemelor energetice, corelată cu legislaţia din domeniu şi cu principiile pieţei de energie. 4. Inginer energetică industrială
Utilizarea în scop creativ şi inovativ a cunoştinţelor de bază în modelarea, proiectarea şi exploatarea echipamentelor şi instalaţiilor energetice. 5. Proiectant inginer energetician
Aplicarea în condiţii de autonomie şi responsabilitate restrânsă a principiilor de utilizare eficientă a energiei la consumatorul final şi de elaborare a auditului energetic. 6. Inginer producţie
Competenţe transversale:
Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi riscurilor aferente. 7. Consilier tehnic
Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 8. Asistent de cercetare în energetica industrială
Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba română cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională. 9. Profesor în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri