• Regulament de organizare si functionare a Consiliului Consultativ al UCB 2013  (pdf, 369.40 Kb)
 • Regulament cadru privind evaluarea cadrelor didactice de catre studenti  (pdf, 5.03 Mb)
 • PROCEDURA – Valorificarea rezultatelor evaluarii cadrelor didactice de catre studenti (pdf, 347.73 Kb)
 • Regulament – cadru de desfasurare privind mobilitatile in cadrul Programului Comunitar Erasmus  (pdf, 3.51 Mb)
 • Metodologia privind eliberarea din functie a persoanelor ce exercita functii executive unipersonale ocupate prin concurs  (pdf, 2.43 Mb)
 • Metodologie pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare  (PDF, 17.89 Mb)
 • Conditii de oportunitate si legalitate a actelor emise de catre Universitatea “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu  (pdf, 449.97 Kb)
 • Metodologia de finantare a Universitatii “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu pentru anul 2013  (pdf, 765.91 Kb)
 • Regulament privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor in cadrul Universitatii „Constantin Brancusi” din Targu-Jiu: examene de absolvire/licenta/diploma/disertatie  (pdf, 1.47 Mb)
 • Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii la studiile universitare de licenta si master pentru anul universitar 2013-2014  (pdf, 1.84 Mb)
 • Inmatriculare in anul al II-lea de studii la DPPD  (pdf, 750.93 Kb)
 • Procedura Recunoasterea stagiilor efectuate in cadrul Programului Erasmus  (PDF, 10.85 Mb)
 • Grila de evaluare a rezultatelor cercetarii stiintifice in anul universitar 2012-2013  (pdf, 2.52 Mb)
 • METODOLOGIA PRIVIND MENTINEREA CALITATII DE TITULAR IN INVATAMANT SI/SAU CERCETARE PENTRU CADRELE DIDACTICE CARE AU IMPLINIT VARSTA DE PENSIONARE  (pdf, 1.39 Mb)
 • Regulament de acordare a bursei de excelenta acordata de Senatul Universitatii “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu in anul universitar 2012-2013  (pdf, 492.75 Kb)
 • Regulament privind cuantumul taxelor incasate la nivelul Universitatii “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu in anul universitar 2012-2013  (PDF, 644.88 Kb)
 • Procedura cadru – cost echivalent pe student  (pdf, 1.02 Mb)
 • Regulament de acordare a burselor, a altor forme de sprijin material si a facilitatilor acordate studentilor Universitatii “Constantin Brancusi” din Targu Jiu  (PDF, 1.22 Mb)
 • Regulament privind activitatea profesionala a studentilor in anul universitar 2012-2013 (PDF, 2.25 Mb)
 • Metodologie privind editarea, tiparirea si valorificarea cartilor in Universitatea “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu  (pdf, 7.68 Mb)
 • Metodologia de organizare si desfasurare a concursului de admitere pentru anul universitar 2012-2013 in cadrul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic  (pdf, 5.26 Mb)
 • Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare  (pdf, 10.63 Mb)
 • Regulament de intocmire a Statului de functii al personalului didactic si de cercetare (pdf, 3.78 Mb)
 • Metodologia privind mentinerea calitatii de titular in invatamant si/sau cercetare pentru cadrele didactice ce au implinit varsta de pensionare  (pdf, 652.19 Kb)
 • Regulament de organizare și funcționare a Senatului Universitatii “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu  (pdf, 678.60 Kb)
 • Carta auditului intern  (pdf, 963.91 Kb)
 • Metodologia privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor in cadrul Universitatii “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu: examene de absolvire/licenta/ diploma/disertatie  (pdf, 1.27 Mb)
 • Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii la studiile universitare de licenta si masterat pentru anul universitar 2012-2013  (PDF, 1.08 Mb)
 • Regulament de organizare și funcționare a Comisiei privind Curriculum  (pdf, 706.05 Kb)
 • Regulament de organizare și funcționare a Comisiei pentru jurisdicții, incompatibilități, validări și conflicte de interese  (pdf, 377.48 Kb)
 • Regulament de organizare și funcționare a Comisiei privind activitățile de învățământ și cercetare  (pdf, 830.30 Kb)
 • Regulament de organizare și funcționare a Comisiei pentru monitorizarea și controlul activității manageriale  (pdf, 692.02 Kb)
 • Regulament de organizare și funcționare a Comisiei pentru dezvoltare strategică, dezvoltare instituțională, prognoze și control financiar  (pdf, 992.07 Kb)
 • Procedura privind evaluarea performanțelor profesionale individuale anuale ale personalului didactic auxiliar și nedidactic  (pdf, 743.96 Kb)
 • Regulament de acordare a gradației de merit  (pdf, 940.62 Kb)
 • Regulament de organizare si funcționare a Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu  (PDF, 2.75 Mb)
 • Regulament de organizare si functionare a procesului de invatamant pe baza sistemului de credite transferabile in Universitatea “Constantin Brancusi” din Targu Jiu  (pdf, 2.23 Mb)
 • Procedura privind obtinerea Certificatului de absolvire a studiilor psihopedagogice in vederea certificarii pentru profesia didactica pentruposesorii certificatelor de absolvire a programului de studii psihopedagogice care urmeaza sau au absolvit studii universitare si in alte domenii decat cele pentru care detin certificarea didactica  (pdf, 730.55 Kb)
 • Regulament privind alegerea reprezentantilor studentilor in structurile de conducere ale Universitatii “Constantin Brancusi”  (pdf, 1.96 Mb)
 • Procedura privind evaluarea performantelor profesionale individuale pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic  (pdf, 1.98 Mb)
 • Regulament de colectarea datelor privind cercetarea stiintifica a personalului didactic din Universitatea “Constantin Brancusi” din Tg-Jiu  (pdf, 20.37 Mb)
 • Codul de conduita in alegeri  (pdf, 664.90 Kb)
 • Regulament de organizare si functionare al Departamentului de Cercetare si Management Programe  (pdf, 1.31 Mb)
 • Regulament privind organizarea, functionarea si finantarea cercetarii stiintifice din Universitatea “Constantin Brancusi” din Tg-Jiu  (pdf, 9.01 Mb)
 • Regulament privind evaluarea eficientei manageriale in cadrul Universitatii “Constantin Brancusi” din Tg-Jiu  (pdf, 1.08 Mb)
 • Regulament privind initierea, aprobarea, monitorizarea si evaluarea periodica a fiecarui program de studiu  (pdf, 1.03 Mb)
 • Regulament privind alegerea şi constituirea organismelor colegiale şi ocuparea funcţiilor executive în Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu  (PDF, 2.24 Mb)
 • Procedura cu privire la urmarirea insertiei profesionale a absolventilor Universitatii “Constantin Brancusi” din Tg-Jiu  (pdf, 164.16 Kb)
 • Regulament de organizare si functionare a biroului de informare publica si relatii cu presa  (pdf, 519.71 Kb)
 • Procedura privind completarea si depunerea declaratiilor de avere si de interese la Universitatea “Constantin Brancusi” din Targu Jiu  (pdf, 1.20 Mb)
 • REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI CONSULTATIV AL STUDENŢILOR DIN UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU-JIU  (pdf, 727.84 Kb)
 • Regulament privind statutul studentilor “FREE MOVER” in UNIVERSITATEA “CONSTANTIN BRANCUSI” DIN TG-JIU  (pdf, 4.12 Mb)
 • Regulament privind cuantumul taxelor incasate la nivel UCB in anul 2010-2011  (pdf, 357.27 Kb)
 • Regulament privind regimul actelor de studii in cadrul UCB  (pdf, 1.44 Mb)
 • Grila de evaluare cercetare  (pdf, 683.25 Kb)
 • Procedura de monitorizare a sistemului tutorial si de comunicatie bidirectionala la nivelul DID  (pdf, 506.85 Kb)
 • Procedura privind actualizarea periodica a materialelor de studiu ID  (pdf, 387.73 Kb)
 • Procedura privind monitorizarea planurilor de invatamant ID  (pdf, 326.84 Kb)
 • Procedura privind perfectionarea intregului personal implicat in programele ID  (pdf, 240.12 Kb)
 • Regulament privind responsabilitatile Universitatii “Constantin Brancusi” din Targu Jiu privind invatarea pe tot parcursul vietii  (pdf, 1.14 Mb)
 • Criterii minime de performanţă pentru activitatea de cercetare ştiinţifică şi didactică (pdf, 654.04 Kb)
 • Regulament privind alegerea sefului de grupa  (pdf, 1.28 Mb)
 • Regulament de organizare şi funcţionare al Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă  (pdf, 1.50 Mb)
 • Regulament privind deplasările efectuate de cadrele didactice, didactic auxiliar şi administrativ în străinătate  (pdf, 554.93 Kb)
 • Regulament de organizare şi funcţionare al programului de studii pshigopedagogice începând cu anul 2009-2010  (pdf, 691.58 Kb)
 • Regulament de organizare şi funcţionare al Departamentului de Cercetare şi Management Programe  (pdf, 777.60 Kb)
 • Procedura pentru înfiinţarea, evaluarea şi ierarhizarea centrelor de cercetare  (pdf, 1.06 Mb)
 • Strategia privind eficientizarea cercetării ştiinţifice în Universitatea „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” din Târgu Jiu  (pdf, 425.36 Kb)
 • Intocmirea fiselor posturilor pentru personalul didactic  (pdf, 688.55 Kb)
 • Programul activitatilor stiintifice pentru anul universitar 2008-2009  (pdf, 652.52 Kb)
 • Regulamentul privind criteriile generale de admitere in anul universitar 2008-2009 la Programul psihopedagogic al Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic (pdf, 432.97 Kb)
 • Regulament privind mobilitatile in cadrul programului comunitar ERASMUS  (pdf, 6.01 Mb)
 • REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A BIROULUI DE RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI PROGRAME COMUNITARE DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII “CONSTANTIN BRÂNCUŞI”DIN TÂRGU-JIU  (pdf, 1.77 Mb)
 • Regulament de organizare si desfasurare a studiilor universitare de masterat  (pdf, 918.54 Kb)
 • Regulament privind organizarea si functionarea caminelor si cantinelor studentesti (pdf, 774.52 Kb)
 • Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului Academic, Economic si Administrativ  (pdf, 393.97 Kb)
 • Regulamentul de Functionare al Editurii “Academica Brancusi”  (pdf, 108.97 Kb)
 • Metodologie privind editarea, tiparirea si valorificarea cartilor in Universitatea “Constantin Brancusi”.  (pdf, 158.56 Kb)
 • Regulament de ordine interioara in universitate “Constantin Brancusi” Tg-Jiu.  (pdf, 190.24 Kb)
 • Metodologia privind alegerile in Universitatea “Constantin Brâncuşi”  (pdf, 2.99 Mb)
 • Regulament – cadru privind cazarea în căminele studenţeşti  (pdf, 170.91 Kb)
 • Regulament de funcţionare a Comisiei de etică  (pdf, 213.46 Kb)
 • Regulament de organizare şi funcţionare a departamentului pentru învăţământ la distanţă
 • Regulament privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic  (pdf, 1.38 Mb)
 • Regulament constituirea şi ocuparea prin concurs aposturilor didactice  (pdf, 219.41 Kb)
 • Regulament de organizare şi funcţionare a Tipografiei  (pdf, 254.01 Kb)
 • Metodologie examene finalizare studii 2009 UCB;  (doc, 104.50 Kb)
 • Regulament de organizare şi funcţionare al comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii  (pdf, 239.82 Kb)
 • Regulament privind ocuparea posturilor de preparator, asistent şi lector/şef lucrări (pdf, 233.31 Kb)
 • Regulament de funcţionare a centrelor de cercetare ştiinţifică  (pdf, 192.29 Kb)
 • Codul Etic (Martie 2007);  (pdf, 14.81 Mb)
 • Ghid pentru elaborare proiect de licenta (Martie 2007);  (pdf, 232.36 Kb)
 • Regulament Consiliu Cercetare Stiintifica (Martie 2007);  (pdf, 102.58 Kb)
 • Regulament de evaluare colegiala (Martie 2007);  (pdf, 179.53 Kb)
 • Regulament departament DAC (Martie 2007);  (pdf, 116.96 Kb)
 • Regulament ECDL (Martie 2007);  (pdf, 96.26 Kb)
 • Regulament initiere curs engleza franceza (Martie 2007);  (pdf, 217.92 Kb)
 • Regulament de organizare si functionare a compartimentului de audit public intern (Aprilie 2007);  (pdf, 41.76 Kb)
 • Regulament de functionare a bibliotecii (Aprilie 2007);  (pdf, 42.91 Kb)
 • Regulament privind organizarea si functionarea departamentului EUROLINGUA (Aprilie 2007);  (pdf, 35.69 Kb)
 • Regulamentul privind evaluarea cadrelor didactice de catre student(decembrie 2010); (pdf, 4.27 Mb)
 • Regulament privind sistemul de management al calitatii in Universitatea “Constantin Brancusi”(Aprilie 2007);  (pdf, 26.45 Kb)
 • Regulament privind iniierea , aprobarea, monitorizarea si evaluarea periodica a fiecarui program de studiu (Aprilie 2007);  (pdf, 18.99 Kb)
 • Regulament privind alegerea studentilor in Consiliile Facultatilor si Senatul Universiratii “Constantin Brancusi” (01 Ianuarie 2009);  (pdf, 350.61 Kb)
 • Chestionar privind aprecierea de catre studenti a mediului de invatare (Mai 2007); (pdf, 126.84 Kb)