EVALUARE

În cadrul Facultății de Inginerie, anual, se stabilesc, de către fiecare profesor titular, modalitățile de evaluare a studenților, atât la programele de studii de licență, cât și la programele de master universitar:

Exemplificare:

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
1.2. Facultatea Inginerie
1.3. Departamentul Automatică, Energie şi Mediu
1.4. Domeniul de studii Ingineria Sistemelor
1.5. Ciclul de studii Licenţă
1.6. Programul de studii / Calificarea Automatică și Informatică Aplicată
2.1. Denumirea disciplinei

Programarea calculatoarelor

2.2. Titularul activităţilor de curs

Lect.dr. Adrian Runceanu

2.3. Titularul activităţilor de seminar

Prep.ing. Alina Dincă

2.4. Anul de studiu 1 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei F
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală
10.4 Curs – corectitudinea si completitudinea cunoștințelor

– coerenţa logică

– gradul de asimilare a limbajului de specialitate

Evaluare practica cu ajutorul calculatorului (finală în sesiunea de examene):

– Expunerea liberă a studentului;

– Conversaţia de evaluare;

– Chestionare orală.

50%

– criterii ce vizează aspectele atitudinale: conștiinciozitatea, interesul pentru studiu individual Prezenţă curs

10%

10.5 Laborator – capacitatea de a opera cu cunoștințele asimilate

– capacitatea de aplicare în practică

Participare activă la laborator

15%

Elaborare aplicatie practica la evaluarea activitatii de laborator

15%

10.6 Standard minim de performanţă.

Înţelegerea noţiunilor de bază şi cunoaşterea modului de aplicare a lor, dovedite prin rezolvarea unei probleme simple