Programul de studii de licență: Tehnologia Construcţiilor de Maşini

Domeniul de licență: Ingineria sistemelor Programul de studii: Tehnologia Construcţiilor de Maşini Ocupații posibile (conform Registrului Naţional al Calificărilor)
Competenţe profesionale:
Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei industriale pe baza cunoştinţelor din stiintele fundamentale. 1. Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice si a cunoştinţelor de tehnologiei informației și comunicației.
2. Analist cumparari/consultant furnizori
Asocierea cunoştinţelor, principiilor şi metodelor din ştiinţele tehnice ale domeniului cu reprezentări grafice pentru rezolvarea de sarcini specifice. 3. Specialist în domeniul calitatii
4. Inginer montaj
Utilizarea de aplicaţii software şi a tehnologiilor digitale pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei industriale, în general, şi pentru proiectarea asistata a produselor în particular. 5. Inginer productie
6. Proiectant inginer electromecanic
Elaborarea proceselor tehnologice de fabricare. 7. Inginer electromecanic
8. Inginer mecanic
Proiectarea si exploatarea echipamentelor de fabricare. 9. Inginer masini unelte
10. Inginer mecanica final
Planificarea, conducerea si asigurarea calităţii proceselor de fabricare. 11. Inginer autovehicule rutiere
12. Expert inginer mecanic
Competenţe transversale:
Aplicarea valorilor şi eticii profesiei de inginer, si executarea responsabila embracing eternal love a sarcinilor profesionale în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată. Promovarea raţionamentului logic, convergent şi divergent, a aplicabilităţii practice, a evaluării si autoevaluării in luarea deciziilor. 13. Referent de specialitate inginer mechanic
14. Proiectant inginer mechanic
Realizarea activităţilor şi exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite paliere ierarhice; Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării, atitudinii pozitive şi respectului faţă de ceilalţi, diversităţii şi multiculturalităţii si îmbunătăţirea continua a propriei activităţi. 15. Specialist mentenanta mecanica echipamente industrial
16. Inginer tehnolog prelucrari mecanice
Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei pe piaţa muncii şi al adaptării la dinamica cerinţelor acesteia si pentru dezvoltarea personală şi profesională. 17. Inginer tehnolog în fabricare armamentului si munitiei
18. Instructor sistem de productie
Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice si a cunoştinţelor de tehnologiei informației și comunicației. 19. Inginer de cercetare în tehnologia constructiilor de masini