Programul de studii de licență: Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

Programul de studii de licență Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism din domeniul de licență Inginerie şi management in agricultură şi dezvoltare rurală, ramura de știință Ingineria resurselor vegetale și animale, domeniul fundamental Științe Inginerești, va funcţiona în cadrul Facultăţii de Inginerie şi Dezvoltare Durabilă a Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu şi are ca misiune formarea de specialişti cu studii superioare în domeniul inginerie şi management in agricultură şi dezvoltare rurală. Misiunea acestui program este de învăţământ şi cercetare în domeniul inginerie şi management in agricultură şi dezvoltare rurală şi trebuie privită în corelaţie cu impactul actual al acestui domeniu asupra dezvoltării sociale, cu obiectivele naţionale asumate prin Convenţiile Internaţionale şi cu ţintele asumate de ţara noastră ca stat membru al Uniunii Europene.
Misiunea programului de studii de licență Inginerie și management în alimentația publică și agroturism este de a pregăti specialişti pentru industria turismului, cu ramura sa agroturismul şi alimentaţiei publice, a cărei reorganizare şi dezvoltare este o prioritate economică în România, ţară cu un important potenţial turistic. Această reorganizare este impusă de tendinţele turismului în Europa şi de situaţia turismului din România faţă de cel European.
Programul de studii de licență Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism are ca misiune formarea de specialişti de înaltă calificare în domeniul de graniţă agricultură – turism, în ideea practicării unei profesiuni complexe, tot mai răspândită în contextul dezvoltării contemporane a comunităţilor locale din arealul rural şi agrosilvopastoral. Fermele şi pensiunile agroturistice presupun un management operaţional de tip ingineresc, de înlănţuire a proceselor tehnologice specifice realizării produselor vegetale şi animale, de procesare a alimentelor şi de realizare a unor produse gastronomice de calitate necesare servirii turiştilor. Programul oferă elemente de specificitate şi oportunitate în concordanţă cu cadrul naţional al calificărilor şi contribuie la definitivarea unui profil de manager al absolventului în unităţile turistice şi agroturistice atât din ţară, cât şi din străinătate.
Misiunea programului de studii trebuie privită în corelaţie cu impactul actual al alimentației publice asupra calității vieții și a sănătății populației la nivel naţional si zonal. Civilizaţia actuală este dominată de trei concepte: ecologie, alimentație și tehnologie. Corelaţia între aceste concepte, fenomene, procese și acţiunile pe care le implică este evidentă.
Rolul absolvenţilor acestui program de studii a fost gândit ca fiind al unui personal de specialitate cu pregătire teoretică şi practică în domeniul ingineriei și managementului proceselor, tehnologiilor și conceptelor din alimentația publică și din agroturism.Totodată aceştia vor dobândi competenţe în domeniul managementului alimentației publice și agroturismului, al implementării proiectelor din mediul rural, cât şi asigurarea surselor de finanţare pentru realizarea soluţiilor propuse. Absolvenţii vor avea cunoştinţe solide referitoare la agrotehnică, la obținerea unor produse agricole vegetale și animale atât de importante alimentației publice, la aspectele ecologice și ecoturistice ale mediului rural, la procesarea produselor agricole obținute în mediul rural, la managementul și maketingul în domeniul alimentației publice și agroturismului, precum și la posibilitățile de amenajare agroturistică a zonelor rurale în contextul dezvoltării durabile și a ecosustenabilității.
În acest sens, planurile de învăţământ ale programului de studii Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism, sunt moderne, armonizate cu cele ale facultăților de profil din țară și din Uniunea Europeană, iar prin disciplinele incluse şi conţinutul fișelor disciplinelor, absolvenții vor dobândi cunoștințe la calitatea și nevelul solicitat de angajatori, atât prin pregătirea teoretică, dar și practică, ponderea orelor de aplicaţii fiind apropiată de cea a orelor de curs. Absolvenţii programului de studii dobândesc o pregătire de specialitate competitivă nivelului dezvoltării actuale şi de perspectivă din domenii cu largi posibilităţi, de receptare şi adaptare la schimbările şi transformările ce se succed în ritmuri din ce în ce mai rapide, în economia românească şi mondială. Alimentația publică și turismul fac parte din industria ospitalității, care are cea mai mare rată de crșstere pe plan mondial și cea mai mare cifră de afaceri de pe glob. Una din marile probleme ale industriei ospitalității este în prezent lipsa acută a resurselor umane cu competențe profesionale reale, adaptată la practicile mondiale, cererea de forță de muncă calificată fiind de mare actualitate.

La finalizarea studiilor, absolvenţii programului de studii Inginerie și Management în Alimentația Publică și Agroturism pot ocupa următoarele posturi:
• Antreprenor în economia socială
• Analist în turism
• Conducător întreprindere mică-patron (girant) în activitatea hotelieră şi restaurante
• Director adjunct societate comercială
• Director comercial
• Director de departament alimentaţie
• Director de departament catering
• Director de departament organizare evenimente
• Director de societate comercială agricolă
• Director societate comercială
• Ghid turism ecvestru
• Inginer economist
• Inspector calitate producţie culinară
• Profesor în învăţământul liceal sau postliceal
• Tehnolog alimentaţie publică
• Şef birou aprovizionare-desfacere
• Şef serviciu marketing

Perspectivele absolventului după finalizarea studiilor
• conducerea fermelor şi pensiunilor agroturistice cu potenţial de dezvoltare în mii de localităţi din România
• coordonarea proceselor şi realizarea produselor turistice şi administrarea staţiunilor turistice
• organizarea şi derularea activităţii din turismul rural şi agroturism din administraţie, cercetare, educaţie