Programul de studii de licență: Ingineria designului de produs (IDP)

ABSOLVENTUL programului de studiu INGINERIA DESIGNULUI DE PRODUS este:
– un inginer capabil să abordeze cu competenţă problemele teoretice şi experimentale din domeniul ingineriei mecanice;
-un specialist în domeniul conceperii, proiectării constructive şi tehnologice, fabricaţiei , modernizării, exploatării şi reparării pieselor şi subansamblelor din componenţa maşinilor, echipamentelor şi sistemelor mecanice.
VREI SĂ ȘTI ce job poți avea ca absolvent al specializării INGINERIA DESIGNULUI DE PRODUS?
Poți lucra ca inginer:
– în cadrul colectivelor de concepţie şi proiectare a sistemelor mecanice și a produselor inovative,
– în firmele de consultanţă în domeniul sistemelor mecanice și produselor high-tech ,
-în propria afacere în domeniul proiectării, implementării, managementului sau comercializării produselor din domeniul mechanic,
-profesor în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri.

Competențele specifice pe care le dobandești sunt legate de:
– procedurile și mijloacele moderne ale proiectării asistate de calculator, bazate pe cele mai noi teorii și metode legate de modelarea și comportarea materialelor și structurilor mecanice deformabile la solicitări statice și dinamice;
– tehnicile moderne de proiectare constructivă/ tehnologică şi fabricaţie asistate de calculator bazate pe softurile de actualitate din domeniu, privind piesele şi subansamblurile din componenţa produselor, echipamentelor şi sistemelor mecanice.
Dintre disciplinele pe care le studiezi și care sunt specifice Ingineriei Designului de Produs se pot menționa: Grafica asistată de calculator, Bazele proiectării asistate de calculator, Analiza prin Metoda Elementului Finit, Ingineria fabricației asistată de calculator, Design conceptual, Culoare în designul de produs, Ingineria fabricației asistată de calculator, Estetică si ergonomie, Conceptia si modelarea formei în design, Proiectare constructiva si de detaliu, Proiectarea si designul pieselor din tabla şi mase plastic, Prototipare rapida.
Disciplinele de specialitate vor utiliza software de actualitate în domeniu , respectiv: AutoCAD 2D/3D, SolidWorks, MATLAB, Adams, COSMOSWorks, CATIA SolidCAM, MasterCAM, Autodesk Inventor şi altele.

 

DESPRE STRUCTURA PLANULUI DE ÎNVĂȚĂMANT

Programa de studiu a fost structurată pentru studii universitare de licenţă ciclul I (4 ani), pe 2 semestre/an universitar a câte 14 săptămâni, cu media de maxim 26 ore pe săptămână.
În anii de studiu II și III se efectuează stagii de practică în companii și organizații cu activități în profilul specializării, pe baza unor protocoale încheiate de universitate dar există și posibilitatea ca studenții să își aleagă societăți care le oferă locuri de practică.
Un accent deosebit este pus pe flexibilizarea programului de studiu care cuprinde pe langă disciplinele obligatorii și mai multe discipline opţionale şi facultative.
Disciplinele opţionale sunt grupate în pachete opţionale și alegerea acestora se face de către student.
Disciplinele facultative urmăresc lărgirea orizontului de cunoaştere şi de cultură generală al studenţilor, completarea competenţelor în domeniul specializării de licenţă, precum şi menţinerea abilităţilor de mobilitate şi sport.

FACILITĂȚI PENTRU STUDENȚI

Facultatea are spaţii de învățămant de tip LABORATOARE care sunt prevăzute cu echipamente, aparate, instalaţii, standuri, software, calculatoare, pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor practice cu studenţii, precum şi a activităţii de cercetare/proiectare a colectivelor de cadre didactice şi studenţi.
Studenții sunt sprijiniți în activitatea de studiu și învățare cu o BIBLIOTECĂ a facultății care numără peste 17000 de volume și un număr considerabil de reviste de specialitate.
Studenții pasionați de activitățile de cercetare pot participa atat la CERCURILE ȘTIINȚIFICE studenţeşti cat și la SIMPOZIOANELE științifice studențești.
Universitatea acordă BURSE SOCIALE studenților din familii cu venituri mici, precum și BURSE DE STUDIU celor care obțin rezultate bune la examene.
Studenții pot opta pentru a locui la CĂMINELE UNIVERSITĂŢII.
PROGRAMUL ERASMUS furnizează burse de mobilitate pentru studenţi punându-se accent pe asigurarea recunoaşterii academice a studiilor efectuate.
Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă are încheiate acorduri bilaterale Erasmus cu 9 universităţi din 7 ţări europene: Germania, Franţa, Portugalia, Grecia, Cehia, Turcia, Bulgaria.

ADMITEREA

Informații despre admiterea la Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă se pot obține de pe site-ul:
http://admitere.utgjiu.ro/index.php?page=facultatea-de-inginerie
Programul de studiu INGINERIA DESIGNULUI DE PRODUS se află sub coordonarea Departamentului Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice.