Consiliul Departamentului A.E.M.D.D. este compus din:

 1. Conf.univ.dr.ing. Grofu Florin – Director Departament AEMDD
 2. Conf.univ.ing.dr. Popa Roxana
 3. Lect.univ.dr. Runceanu Adrian
 4. Sef lucr.ing.dr. Borcosi Ilie
 5. Sef lucr.ing.dr. Cercel Constantin

Departamentul de Automatica, Energie, Mediu si Dezvoltare Durabila (AEMDD)

 1. Conf.univ.dr.ing. Grofu Florin – Director Departament AEMDD
 2. Prof.univ.dr.ing. Popescu Luminita – Rector U.C.B. Targu-Jiu
 3. Prof.univ.dr.ing. Cruceru Mihai – Vicepresedinte Senat UCB
 4. Prof.univ.dr.ing. Gamaneci Gheorghe – Membru Senat U.C.B.
 5. Prof.univ.dr.ing. Racoceanu Cristinel – Decan F.I.D.D.
 6. Conf.univ.dr. Cirtina Daniela – Membru Senat U.C.B.
 7. Conf.univ.dr.ing. Capatina Camelia
 8. Conf.univ.dr.ing. Calinoiu Maria
 9. Conf.univ.dr.ing. Diaconu Bogdan
 10. Conf.univ.dr.ing. Popescu Cristinel- Presedinte Sindicat U.C.B.
 11. Conf.univ.dr.ing. Popa Roxana – Director Departamentul de invatamant la distanta si formare continua
 12. Sef lucr.dr.ing. Cercel Constantin – Membru Senat U.C.B.
 13. Sef lucr.ing.dr. Borcosi Ilie– Director Departamentul de Cercetare din cadrul al U.C.B.
 14. Sef lucr.dr.ing. Pecingina Irina
 15. Sef lucr.dr.ing. Popescu George
 16. Sef lucr.dr.ing. Schiopu Emil
 17. Sef lucr.dr.ing. Foanene Adriana
 18. Sef lucr.dr.ing. Tatar Adina
 19. Sef lucr.dr.ing. Antonie Nicolae
 20. Lect.univ.dr. Runceanu Adrian … accesati pagina personala …
 21. Prep.ing.drd. Dinca Alina
 22. Inginer catedra drd. Ionescu Marian
 23. Inginer catedra drd. Anghelescu Lucica
 24. Inginer catedra dr. Mitran Ramona