Domeniul de licenta Programul de studii
1. Ingineria sistemelor Automatica si Informatica Aplicata
2. Inginerie energetică Termoenergetică
3. Inginerie energetică Managementul energiei
4. Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie
5. Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini
6. Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul mecanic

 

Domeniul de masterat Programul de studii
1. Ingineria sistemelor Conducerea Avansată a Proceselor Industriale
2. Inginerie energetică Tehnologii Avansate de Producere a Energiei
3. Inginerie industrială Managementul Calității Fabricației

Automatică și Infomatică Aplicată

1. Competenţe profesionale:

• Utilizarea de cunoştinţe de matematică, fizică, tehnica măsurării, grafică tehnică, inginerie mecanică, chimică, electrică şi electronică în ingineria sistemelor.
• Operarea cu concepte fundamentale din ştiinţa calculatoarelor, tehnologia informaţiei si comunicatiilor
• Utilizarea fundamentelor automaticii, a metodelor de modelare, simulare, identificare şi analiză a proceselor, a tehnicilor de proiectare asistată de calculator.
• Proiectarea, implementarea, testarea, utilizarea şi mentenanţa sistemelor cu echipamente de uz general şi dedicat, inclusiv reţele de calculatoare, pentru aplicaţii de automatică şi informatică aplicată.
• Dezvoltarea de aplicaţii şi implementarea algoritmilor şi structurilor de conducere automata, utilizând principii de management de proiect, medii de programare şi tehnologii bazate pe microcontrolere, procesoare de semnal, automate programabile, sisteme încorporate
• Aplicarea de cunoştinţe de legislaţie, economie, marketing, afaceri si asigurare a calitatii, în contexte economice şi manageriale.

2. Competenţe transversale:

• Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de proprietate intelectuala (inclusiv transfer tehnologic), a metodologiei de certificare a produselor, a principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă.
• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată luarea deciziilor si atribuirea de sarcini, cu aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei
• Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

3. Locuri de muncă (ocupatii posibile – conform Registrului Naţional al Calificărilor):

1. Inginer automatist (215202)
2. Proiectant inginer de sisteme şi calculatoare (215214)
3. Specialist mentenanţa electromecanică-automatică echipamente industriale (215220)
4. Inginer sisteme de securitate (215222)

Termoenergetică

1. Competente profesionale

• Utilizarea cunoştinţelor privind principiile de funcţionare şi impactul asupra mediului aferente sistemelor de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice şi termice
• Explicarea şi interpretarea conceptelor generale şi specifice privind procesele tehnologice din cadrul sistemelor de utilizare a energiei
• Rezolvarea problemelor de dimensionare, funcţionare şi mentenanţă aferente echipamentelor şi instalaţiilor energetice
• Utilizarea critic-constructivă a elementelor de bază aferente managementului sistemelor energetice, corelată cu legislaţia din domeniu şi cu principiile pieţei de energie
• Utilizarea în scop creativ şi inovativ a cunoştinţelor de bază în modelarea, proiectarea şi exploatarea echipamentelor şi instalaţiilor energetice
• Aplicarea în condiţii de autonomie şi responsabilitate restrânsă a principiilor de utilizare eficientă a energiei la consumatorul final şi de elaborare a auditului energetic

2. Competenţe transversale

• Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi riscurilor aferente
• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei,
• Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba română cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională

3. Locuri de muncă

1. Profesor în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri
2. Analist cumpărări / consultant furnizori
3. Dispecer reţea distribuţie
4. Inginer energetică industrială
5. Proiectant inginer energetician
6. Inginer producţie
7. Consilier tehnic
8. Asistent de cercetare în energetica industrială

[ Top ]

Managementul energiei

1. Competențe profesionale

• Utilizarea cunoştinţelor privind principiile de funcţionare şi impactul asupra mediului aferente sistemelor de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice şi termice
• Explicarea şi interpretarea conceptelor generale şi specifice privind procesele tehnologice din cadrul sistemelor de utilizare a energiei
• Rezolvarea problemelor de dimensionare, funcţionare şi mentenanţă aferente echipamentelor şi instalaţiilor energetice
• Utilizarea critic-constructivă a elementelor de bază aferente managementului sistemelor energetice, corelată cu legislaţia din domeniu şi cu principiile pieţei de energie
• Utilizarea în scop creativ şi inovativ a cunoştinţelor de bază în modelarea, proiectarea şi exploatarea echipamentelor şi instalaţiilor energetice
• Aplicarea în condiţii de autonomie şi responsabilitate restrânsă a principiilor de utilizare eficientă a energiei la consumatorul final şi de elaborare a auditului energetic

2. Competenţe transversale

• Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi riscurilor aferente
• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei,
• Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba română cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională

3. Locuri de muncă

1. Profesor în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri
2. Analist cumpărări/ consultant furnizori
3. Dispecer reţea distribuţie
4. Inginer energetică industrială
5. Proiectant inginer energetician
6. Inginer producţie
7. Consilier tehnic
8. Asistent de cercetare în energetica industrială

Managementul energiei

1. Competențe profesionale

• Utilizarea cunoştinţelor privind principiile de funcţionare şi impactul asupra mediului aferente sistemelor de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice şi termice
• Explicarea şi interpretarea conceptelor generale şi specifice privind procesele tehnologice din cadrul sistemelor de utilizare a energiei
• Rezolvarea problemelor de dimensionare, funcţionare şi mentenanţă aferente echipamentelor şi instalaţiilor energetice
• Utilizarea critic-constructivă a elementelor de bază aferente managementului sistemelor energetice, corelată cu legislaţia din domeniu şi cu principiile pieţei de energie
• Utilizarea în scop creativ şi inovativ a cunoştinţelor de bază în modelarea, proiectarea şi exploatarea echipamentelor şi instalaţiilor energetice
• Aplicarea în condiţii de autonomie şi responsabilitate restrânsă a principiilor de utilizare eficientă a energiei la consumatorul final şi de elaborare a auditului energetic

2. Competenţe transversale

• Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi riscurilor aferente
• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei,
• Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba română cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională

3. Locuri de muncă

1. Profesor în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri
2. Analist cumpărări/ consultant furnizori
3. Dispecer reţea distribuţie
4. Inginer energetică industrială
5. Proiectant inginer energetician
6. Inginer producţie
7. Consilier tehnic
8. Asistent de cercetare în energetica industrială

Ingineria şi protecţia mediului în industrie

1. Competențe profesionale

• Explicarea mecanismelor, proceselor și efectelor de origine antropica sau naturala care determina si influenteaza poluarea mediului
• Gestionarea si solutionarea problemelor specifice de mediu pentru dezvoltarea durabila.
• Aplicarea principiilor generale de calcul tehnologic
• Elaborarea şi exploatarea sistemelor de monitorizare a poluanţilor
• Controlul calităţii mediului, evaluarea impactului si a riscului şi elaborarea de variante tehnologice cu impact redus asupra mediului în concordanţă cu cerinţele BAT/BREF si cu legislatia in vigoare
• Desfăşurarea activităţilor specifice managementului şi marketingului în ingineria si protectia mediului

2. Competenţe transversale

• Identificarea si respectarea normelor de etica si deontologie profesionala, asumarea responsabilitatilor pentru deciziile luate si a riscurilor aferente
• Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa pluridisciplinara si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei
• Utilizarea eficienta a surselor informationale si a resurselor de comunicare si formare profesionala asistata (portaluri, Internet, aplicatii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atat in limba romana, cat si intr-o limba de circulatie internationala

3. Locuri de muncă

1. Auditor de mediu
2. Monitor mediu înconjurător
3. Responsabil de mediu
4. Inspector protecţia mediului
5. Analist de mediu
6. Inspector de specialitate inginer chimist
7. Inginer de cercetare în ingineria sanitară şi protecţia mediului
8. Inginer de mediu
9. Cadru didactic de specialitate (cu respectarea legislatiei in vigoare)

Tehnologia construcţiilor de maşini

1. Competente profesionale

• Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei industriale pe baza cunoştinţelor din stiintele fundamentale
• Asocierea cunoştinţelor, principiilor şi metodelor din ştiinţele tehnice ale domeniului cu reprezentări grafice pentru rezolvarea de sarcini specifice
• Utilizarea de aplicaţii software şi a tehnologiilor digitale pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei industriale, în general, şi pentru proiectarea asistata a produselor în particular
• Elaborarea proceselor tehnologice de fabricare
• Proiectarea si exploatarea echipamentelor de fabricare
• Planificarea, conducerea si asigurarea calităţii proceselor de fabricare

2. Competenţe transversale

• Aplicarea valorilor şi eticii profesiei de inginer, si executarea responsabila a sarcinilor profesionale în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată. Promovarea raţionamentului logic, convergent şi divergent, a aplicabilităţii practice, a evaluării si autoevaluării in luarea deciziilor.
• Realizarea activităţilor şi exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite paliere ierarhice; Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării, atitudinii pozitive şi respectului faţă de ceilalţi, diversităţii şi multiculturalităţii si îmbunătăţirea continua a propriei activităţi.
• Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei pe piaţa muncii şi al adaptării la dinamica cerinţelor acesteia si pentru dezvoltarea personală şi profesională.
• Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice si a cunoştinţelor de tehnologiei informației și comunicației.

3. Locuri de muncă

1. Programator fabricatie/lansator fabricatie
2. Analist cumparari/consultant furnizori
3. Specialist în domeniul calitatii
4. Inginer montaj
5. Inginer productie
6. Proiectant inginer electromecanic
7. Inginer electromecanic
8. Inginer mecanic
9. Inginer masini unelte
10. Inginer mecanica fina
11. Inginer autovehicule rutiere
12. Expert inginer mecanic
13. Referent de specialitate inginer mechanic
14. Proiectant inginer mechanic
15. Specialist mentenanta mecanica echipamente industrial
16. Inginer tehnolog prelucrari mecanice
17. Inginer tehnolog în fabricare armamentului si munitiei
18. Instructor sistem de productie
19. Inginer de cercetare în tehnologia constructiilor de masini

Inginerie economică în domeniul mecanic

1. Competente profesionale

• Efectuarea de calcule, demonstratii si aplicatii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei si managementului pe baza cunostintelor din stiintele fundamentale
• Elaborarea si interpretarea documentatiei tehnice, economice si manageriale
• Fabricatia, controlul si punerea in functiune a produselor, echipamentelor si sistemelor mecanice
• Exploatarea produselor, echipamentelor si sistemelor mecanice
• Proiectarea, implementarea şi imbunatatirea sistemelor de management
• Managementul firmei si gestionarea resurselor

2. Competenţe transversale

• Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în realizarea sarcinilor profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de execuţie, a termenelor de realizare aferente şi a riscurilor aferente.
• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei,
• Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria dezvoltare, a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată de calculator (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba romana, cât şi într-o limbă de circulaţie international.

3. Locuri de muncă

1. Profesor în învatamântul primar, liceal, universitar
2. Responsabil proces
3. Manager de produs
4. Administrator societate comerciala
5. Inginer mecanic
6. Consultant în management
7. Inginer economist
8. Consilier inginer mecanic
9. Inginer sef firme de afaceri si alte servicii comerciale
10. Manager aprovizionare
11. Manager relatii furnizori
12. Conducator firma mica-patron (girant) în afaceri, intermedieri si alte servicii comerciale
13. Asistent de cercetare în tehnologia constructiilor de masini
14. Inginer de cercetare în masini si instalatii mecanice

Program de studii universitare de master Conducerea Avansată a Proceselor Industriale

Competenţe profesionale:
C1. Efectuează cercetare științifică
C2. Execută calcule matematice analitice
C3. Stabilește procese de date
C4. Aplică sisteme avansate de fabricație
C5. Proiectează sisteme de control
C6. Utilizează software pentru producție asistata pe calculator
C7. Aplică politici de securitate informatică
C8. Dezvoltă aplicații de procesare de date
C9. Modelează și simulează hardware
C10. Efectuează teste de laborator

Competenţe transversale:
CT1. Dă dovadă de inițiativă
CT2. Gestionează evoluția personală

Posibile ocupaţii conform COR:

Program de studii universitare de master Tehnologii avansate de producere a energiei