Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu – reper al învăţământului superior gorjean

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu este o instituţie de învăţământ superior de interes public, de stat, acreditată, le, conform Hotărârii Guvernului României nr. 288 / 01. 06. 1992, şi funcţionează pe baza principiilor cu personalitate juridică şi caracter nonprofit, înfiinţată în conformitate cu prevederile lega autonomiei universitare şi libertăţii academice, în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – autoritate centrală de specialitate.

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu este o universitate preocupată, mai ales, să ofere tinerilor şansa de a alege programe de studii variate, în concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă superior calificată.

universitatea Identitatea instituţională a universităţii este construită prin însemne vizuale materiale şi simbolice (denumire, sediu – Calea Eroilor, nr. 30, Târgu-Jiu, Gorj, România –, emblemă, sigiliu, drapel, imn, ziua Universităţii) şi printr-o cultură organizaţională de tip academic, susţinută şi dezvoltată de către Comunitatea universitară – constituită din studenţi, personal didactic şi de cercetare, personal didactic şi de cercetare auxiliar şi alte personalităţi cărora li s-a conferit calitatea de membru prin hotărâre a Senatului.
În contextul noilor reglementări din învăţământ, cuprinzând, implicit, şi segmentul de învăţământ superior, universităţile din România se plasează pe alte coordonate, raportate la standardele europene, motiv pentru care, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu îşi asumă în prezent misiunea de universitate de educaţie şi cercetare ştiinţifică, în scopul generării şi transferării de cunoaştere către societate prin: crearea şi tezaurizarea valorilor culturii şi civilizaţiei; formarea iniţială şi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale şi de satisfacere a nevoii de competenţă a mediului socio-economic, administrativ, cultural şi educaţional; cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, prin creaţie individuală şi colectivă, în domeniul ştiinţei, ingineriei şi artelor, prin asigurarea performanţelor, valorificarea şi diseminarea rezultatelor.

Scurt istoric al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu

Dezvoltarea economică şi socială a judeţului Gorj din anii 1970 a reprezentat un argument puternic pentru apariţia învăţământului superior gorjean. Istoria acestuia este, în mod cert, legată de existenţa fostului Combinat de Lianţi şi Azbociment Târgu-Jiu, unitate reprezentativă pentru industria materialelor de construcţii, la acea vreme, şi de începerea construcţiilor la cele două termocentrale de la Rovinari şi Turceni.

În acest context, Municipiul Târgu-Jiu intră în reţeaua învăţământului universitar românesc prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1320/1972, prin care s-au înfiinţat două secţii de subingineri, una în profil mecanic (Utilaje pentru Industria Materialelor de Construcţii), iar cealaltă, în profil energetic (Centrale Termoelectrice), aparţinând Universităţii din Craiova. Între anii 1991 şi 1992, secţiile de subingineri s-au transformat în secţii de ingineri, aflate tot sub egidaUniversităţii din Craiova.

În anul 1992, prin Hotărârea de Guvern nr. 288/01.06.1992, s-a decis înfiinţarea Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, cu următoarea structură:Facultatea de Inginerie şi Facultatea de Ştiinţe, asigurând calificarea superioară a specialiştilor în domeniile tehnic, economic şi juridic, atât pentru zona de nord a Olteniei cât şi pentru alte judeţe din ţară.

Universitatea Constantin BrancusiAstăzi, în Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu există 5 facultăţi (Facultatea de Științe Tehnice, Medicale și Comprtamentale, Facultatea de Ştiinţe Economice , Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică , un Departament pentru Pregătirea Personalului Didactic, un Departament pentru Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă, alte departamente funcţionale, I.O.S.U.D., structuri care funcţionează în baza şi cu respectarea legii.

Încă de la înfiinţarea universităţii, oferta educaţională a cunoscut o diversificare accentuată, pentru a răspunde nevoilor de instruire ale tinerilor, precum şi cerinţelor identificate în vederea inserţiei profesionale a absolvenţilor. Astfel, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu numără astăzi 25 de programe de studii pentru ciclul de studii universitare de licenţă şi 20 de specializări de master universitar.

Eforturile semnificative depuse pentru diversificarea ofertei educaţionale au fost coroborate cu cele pentru dezvoltarea bazei materiale, a infrastructurii instituţionale şi a resursei umane, în vederea asigurării unor condiţii competitive şi calitative, raportate la exigenţa standardelor europene.

Dacă în momentul înfiinţării Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu îşi desfăşura activitatea în două imobile, astăzi aceasta pune la dispoziţia celor aproximativ 6.200 de studenţii de la toate ciclurile de studii (licenţă, master, doctorat) o bază materială complexă şi complet modernizată: şapte clădiri cu destinaţie – spaţii de învăţământ, 2 cămine pentru cazarea studenţilor, cu o capacitate de 147 locuri de cazare, o cantină pentru studenţi, săli de curs/ seminar şi laboratoare dotate cu echipamente moderne, platforma elearning, bibliotecă dotată cu trei depozite de carte şi cinci săli de lectură, ce numără peste 115.000 de volume din toate domeniile ştiinţifice, un complex studenţesc pentru agrement, o sală de gimnastică, teren multifuncţional acoperit pentru jocuri sportive, pista de atletism, bazin de înot şi mai multe terenuri de sport, o cabană montană pentru agrement în staţiunea Rânca. La acestea se adaugă investiţia începută în anul 2009 la spaţiile de învăţământ din Campusul Universitar Debarcader.

Insistând pe valoarea profesională şi performanţa în carieră, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu îşi defineşte politica de personal drept principală pârghie în creşterea prestigiului şi vizibilităţii în plan naţional şi internaţional şi aplică doar criterii calitative în selecţia şi pregătirea angajaţilor.

Cercetarea ştiinţifică şi deschiderea spre cooperarea naţională şi internaţională sunt, de asemenea, aspecte importante ale vieţii academice din cadrulUniversităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu.